Kategorier
Nyheter

Ekstraordinært årsmøte BKM Sørlandet

Onsdag 17. februar ble det avholdt ekstraordinært årsmøte for BKM Sørlandet.

I forkant ble det sendt ut saksgrunnlag og forslag til budsjett og aktivitetsnivå som medlemmene skulle stemme over.
I budsjettet for 2021 ligger det økte gaveinntekter sammenlignet med fjorårets budsjett. Grunnen til økningen er tilvekst ved både flytting og nye voksne medlemmer. Det estimerte bidrag pr. person/husstand forblir uendret. I årsmøtet ble det presisert at det er frivillig å være med å bidra.
Styret angir et estimat på bidragsnivå per medlem eller husstand, men det er helt opp til årsmøtet å stemme over om de ønsker at vi skal ha det kostnads- og aktivitetsnivået styret har foreslått, og det er helt opp til den enkelte hva de ønsker å bidra med. Alle medlemmer kan delta i BKM Sørlandets aktivitet uavhengig av hva de bidrar med i gaver eller dugnad.
Det ble gitt en god og tydelig gjennomgang hvor viktige spørsmål og temaer ble belyst. Av 42 som deltok stemte 33 for budsjettet, 7 stemte blankt og 2 stemte mot.

Aktivitetsnivå og kostnader
Utgiftene er i henhold til det aktivitetsnivået styret tror medlemmene forventer, og inkluderer bruk av aktivitetssenteret på Kalvild gård, søndagsskole, barne- og ungdomsaktiviteter, søndagsmøter, seniorsamlinger, menighetsfester, støtte til misjon osv.
Alle gaver og eventuell frivillig innsats for BKM Sørlandet er frivillig, det er derfor vi har ryddige prosesser i forbindelse med årsmøtene, der medlemmene bestemmer kostnadsnivået i foreningen. Det er ingen andre enn medlemmene som kan avgjøre kostnads- eller aktivitetsnivå i vår lokalmenighet.
For å kunne planlegge årsbudsjett setter styret opp de kostnadene foreningen har, og det aktivitetsnivået styret tror medlemmene ønsker å ha. Dette sendes ut sammen med innkalling og saksdokumenter til årsmøte, og alle voksne medlemmer kan stille spørsmål, komme med forslag, og være med å stemme over forslagene.
Pengene fra medlemmene går til å drifte aktivitetssenteret på Kaldvell, og et aktivt lokalmenighetsliv med søndagsskole, møter, temadager og barne- og ungdomsarbeid. I tillegg støtter vi internasjonal misjon.

Dugnad
BKM Sørlandet har god tradisjon for dugnadsarbeid, både for å drifte lokalet og inntektsbringende dugnad for å bidra til å dekke kostnadene i foreningen. Dugnadsinnsats gir ikke lønn, men inntekt til foreningen. Hvor mye dugnaden gir i inntekter til varierer fra jobb til jobb, det er ikke noen faste satser for dette.

Misjonsarbeid
Alt BKM Sørlandet driver med er basert på ønske om å drive kristent arbeid og misjon, både her lokalt, og i tillegg støtter vi misjonsvirksomheten i BCC sentralt. Dette innebærer blant annet TV-produksjon, bibelstudier for ungdom, støtte til misjonssentre i andre land og mye mer. Les gjerne på bcc.no. En del av gaveinntektene lokalt går videre til misjonsarbeidet i BCC sentralt

Utlån til Brunstadstiftelsen
I 2015 vedtok BKM Sørlandet å låne ut kr. 25.728.158,- til Brunstadstiftelsen, for å bidra til å realisere det pågående byggeprosjektet, som også medlemmene våre ville ha stor glede og nytte av, og for å få forsvarlig avkastning på vår lokale kapital. Stedet på Brunstad har betydd, og betyr mye for oss, så det er stor oppslutning om denne plasseringen og prioriteringen blant våre medlemmer.
I 2018 ønsket vi å realisere utbygging av lokalt aktivitetssenter på Kaldvell, og vi ba derfor om å få tilbakebetalt kr. 8.475.000,- av vårt utlån (dette fikk vi utbetalt i februar 2018).
I januar 2019 fikk vi utbetalt cirka 1 MNOK i opptjente renter for 2018, men for 2019 og 2020 har BKM Sørlandet valgt å legge de opptjente rentene til lånesaldo ettersom vi ikke har hatt behov for likviditeten. Dette gir oss rentes rente, og vil være økonomisk meget fordelaktig for foreningen på lengre sikt og styrker vår økonomiske balanse. Dersom vi på et senere tidspunkt ønsker å få utbetalt de årlig opptjente rentene fra Brunstadstiftelsen, så vil vi be om dette.

Styret for BKM Sørlandet

Kategorier
Nyheter

Informasjon om Covid-19-situasjonen

Samlinger på Kalvild Gård begrenses inntil videre av Covid19-restriksjoner.

Status for øyeblikket (februar 2021) er at vi kan holde møter med begrenset antall deltakere. Søndagsmøter avholdes med inntil 50 deltagere, men kun fra Lillesand kommune, ihht kommunens egne retningslinjer. Ungdomsmøter gjennomføres på Zoom, hvor ungdommene samles i mindre grupper i hjemmene.

Vi er ekstra takknemlige for sendingene fra BCC Online i denne tiden. Det sendes online søndagsmøter og søndagsskoler 1-2 ganger i måneden, i tillegg til månedlig Brunstadmagasin og flere programmer for ulike målgrupper. I Brunstad TVs arkiv ligger det også et rikt utvalg av oppbyggelige og inspirerende programmer for alle aldersgrupper.

Vi ser frem til en mer normalisert situasjon, forhåpentligvis i løpet av våren/sommeren. Inntil da følger vi tett nasjonale og lokale retningslinjer vedr Covid19-situasjonen, og oppdaterer fortløpende med informasjon til medlemmene. Det er opprettet en lokal smitteverngruppe bestående av fagpersoner som gir anbefalinger til forstandere og styret i tråd med myndighetenes retningslinjer.

Mvh Styret for BKM Sørlandet.