Økonomi og organisering

BKM Sørlandet er en selvstendig forening som er knyttet opp til BCC gjennom felles formål og trosgrunnlag.

BKM Sørlandet eier selskapet Kaldvell Eiendom AS, som igjen eier konferansesenteret som BKM Sørlandet bruker til sine møter og aktiviteter. Kaldvell Eiendom har to datterselskaper; Kalvild Gård AS og Service Sør AS. Kalvild Gård AS driver kommersiell arrangement- og utleievirksomhet i lokalene.

Onsdag 24. juni 2020 ble det avholdt årsmøte for BKM Sørlandet. På grunn av Covid-19 situasjonen var det få medlemmer fysisk tilstede, men møtet ble streamet slik at alle kunne få det med seg. Styreleder og økonomiansvarlig redegjorde for den økonomiske situasjonen og presenterte årsregnskapet for 2019. Alle medlemmer over 18 år har mulighet til å stemme. Årsregnskapet ble godkjent av årsmøtet.

Som beskrevet i årsrapporten fra 2019 skulle BKM Sørlandet bygge opp et lokalt fond for å ha en sikkerhetskapital. Dette er BKM Sørlandets bidrag til sikringsordningen, en kontantbuffer som skal trygge utbyggingsprosjektet som Brunstadstiftelsen har på Brunstad. Dette ble fullført i løpet av 2020, og vi har nå en kontantbuffer på litt over 3 MNOK. Totalt sett har BKM Sørlandet en stabil og solid økonomi.

Årsregnskap og revisjonsberetning kan lastes ned under.